חוות דעת להיטל השבחה

חוות הדעת נערכות במסגרת תיקון 84 לחוק המקרקעין ומטרתן הפחתת החבות המוטלת על בעלי הנכס על ידי הוועדה המקומית.

מהו היטל השבחה?

היטל השבחה הינו תשלום חובה הנדרש על ידי הוועדה המקומית מבעל מקרקעין או מחוכר לדורות כתוצאה מאישורה של תכנית שהביאה לעליית שווי המקרקעין.

חוות דעת להיטל השבחה חוות דעת להיטל השבחה

היטל השבחה נדרש בעת עליית שוויים של מקרקעין בגין:

  • אישור תכנית בניין עיר
  • אישור הקלה
  • אישור שימוש חורג

החייב בתשלום הינו הבעלים החוקי של המקרקעין ביום אישור התכנית או מתן האישור.

שיעור היטל ההשבחה הינו מחצית מעליית שווי המקרקעין ( ההשבחה ) ומועד התשלום הינו יום מימוש הזכויות בדרך של מכירה.

המועד הקובע לחישוב ההשבחה הינו מועד אישורה של התכנית המשביחה, ההקלה או השימוש החורג.

תיקון 84 והליך הערעור

בתאריך 01.05.2009, נכנס לתוקפו תיקון 84 לחוק התכנון והבניה, אשר קבע את מעמדו של השמאי המכריע והכללים לפעולתו והגדיר מחדש את הליכי הדיון בחיובים של היטל השבחה ותביעות לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה.

מרגע קבלת דרישת התשלום מהוועדה המקומית לתכנון ובניה, עומדות לנישום האפשרויות הבאות:

היה ובשומת הוועדה נפלה טעות טכנית באשר לזיהוי הנכס, התכניות המשביחות וזכויות החייב, רשאי הנישום לבקש את תיקון השומה.
היה והנישום מערער על גובה החיוב בלבד, רשאי הוא להביא את הסוגיה להכרעה בפני שמאי מכריע.
היה והנישום חולק על עצם החיוב, רשאי הוא לפנות לועדת הערר לפיצויים והיטל השבחה.

במידה והערעור הינו על גובה החיוב בלבד, על הנישום לפנות, תוך 45 יום משהובאה השומה לידיעתו, אל יושב ראש מועצת השמאים בבקשה למנות שמאי מכריע. יושב ראש המועצה יודיע על זהות השמאי המכריע שמונה, בתוך תקופה של 15 ימים ממועד הבקשה.

לאחר קבלת ההודעה על זהות השמאי המכריע שמונה, יש לנישום תקופה של 21 ימים להעברת המסמכים הבאים לשמאי המכריע:

  • נסח רישום מקרקעין או מסמך אחר במידה והזכויות אינן רשומות בפנקס המקרקעין
  • שומת הוועדה המקומית והמסמכים הנלווים לה
  • שומה שנערכה מטעמך על ידי שמאי מקרקעין או לחילופין בקשה לפטור אותך מהגשת שומה שכזו

משלב זה יתנהל הליך הדיונים בהתאם למועדים שנקבעו בתיקון 84 לחוק התכנון והבניה ( סדרי דין בבקשה להכרעה בפני שמאי מכריע.